NEWS

SEKO,A BRAND IMPORT FROM ITALY
— 技术问题 —

安装或维护计量泵有哪些注意事项?

seko官网
       本篇文章介绍了安装或维护计量泵前该注意哪些事项,请仔细阅读下列注意事项:
 
       1. 警告:欲对泵执行任何操作前,请务必切断其电源,并遵守有关投加流体的 安全操作说明。
 
       2. 所有泵的各项技术参数是在以水为介质的情况下获得的,当待加化学品与水 可能发生反应时,比如硫酸,必须排干泵腔。
 
       3. 将泵安装在温度不超过 40 度,相对湿度低于 90%的地方,本泵的防护等级为 IP 65。
 
       4. 选择能便于检测和维护的地方来安装本泵,固定好本泵防止不必要的震动。
 
       5. 检测电压供应是否与泵的标牌上所标的核定电压相符。
 
       6. 如管道系统的压力一直在上升,加药时,要首先检测安装场所的压力是否超 过加药泵的核定最大工作压力。
Tel
SMS
Map
Home
{dede:type typeid='6'}
Contact
{/dede:type}